Passant Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
Ontwikkelingen corona

De coronamaatregelen van de laatste 3 maanden betekenden een drastische aanpassing in onze werking. U kon blijven rekenen op onze hulpverleners via (beeld)bellen en in beperkte mate ook via face-to-face contact. Toch was deze situatie voor niemand evident.

Sinds 2 juni laat de versoepeling van de maatregelen toe over te gaan naar een geleidelijke doorstart van de face-to-face contacten, dit uiteraard met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen. Face-to-face therapiegesprekken worden hiermee opnieuw de norm, al blijft ook (beeld)bellen mogelijk voor wie dit verkiest.

We vragen uitdrukkelijk aan alle cliënten en medewerkers om de opgelegde hygiënemaatregelen op te volgen.

Als CGG PassAnt volgen we alle ontwikkelingen op het vlak van het coronavirus en de hieraan gekoppelde maatregelen opgelegd door de overheid. We blijven onze werking steeds aanpassen aan de veranderende realiteit.

Het CGG PassAnt team

Iedereen kan in het leven wel eens te maken hebben met psychische of psychiatrische problemen.

Meestal komt men er op eigen kracht of met de hulp van vrienden of familie weer bovenop. Dit lukt echter niet altijd.

Daarom is het soms nodig of aangewezen om gespecialiseerde professionele hulp in te schakelen.

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg PassAnt vzw biedt zorg aan kinderen, jongeren, gezinnen, volwassenen en ouderen met psychische en psychiatrische problemen.

De hulpverlening is ambulant, d.w.z. dat je er (na afspraak) op consultatie kan komen.

CGG PassAnt is een gespecialiseerde voorziening, door de Vlaamse Overheid erkend en gesubsidieerd.

Download de informatiebrochure

 Samen zoeken naar een Passend Antwoord

CONTACT

Heb je een informatieve vraag of wil je een therapeut contacteren? Dat kan steeds via mail of telefonisch elke werkdag tussen 9.00u – 12.30u en van 13u30-17.00u. Onze onthaalmedewerkers helpen je graag verder.

Aanmelden voor begeleiding kan  online. Indien je dringend nood hebt aan een gesprek neem dan contact op met je huisarts, Tele-Onthaal (tel. 106) of Zelfmoord1813 (tel. 1813). Jongeren kunnen ook terecht bij Awel (tel. 102).

Je bent bezorgd om een patiënt of cliënt die met jou over zelfmoordgedachten gepraat heeft of waarvan je vermoedt dat die aan zelfmoord denkt. Je vraagt je af wat je kan doen en hoe je hierover verder in gesprek kan gaan. Met deze vragen kan je terecht bij ASPHA (Advies Suïcidepreventie voor Huisartsen en Andere hulpverleners) ASPHA (tel. 024/ 24 30 00).

Afdeling Dilbeek

Afdeling Halle

Afdeling Haacht

Afdeling Leuven

VOOR WIE

Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die wonen in de provincie Vlaams-Brabant.

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen zich aanmelden met ontwikkelingsstoornissen (bv. adhd, autisme), gedragsproblemen, faalangst, posttraumatische stress, depressie, lichamelijke klachten zonder medische oorzaak, automutilatie, suïcidaal gedrag, eetstoornissen, mishandeling, misbruik en verwaarlozing,… .

Als volwassene & oudere kan u bij ons terecht met psychische klachten (bv. angsten, posttraumatische stress, depressiviteit), automutilatie, zelfbeschadigend gedrag,… lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak, eetstoornissen, ernstige problemen in relaties (thuis of daarbuiten), werkgerelateerde problematiek (bv. overspannenheid, burn-out), problemen in het omgaan met chronische pijn of ziekte (ook partners van ernstig zieken), rouw –en verliesverwerking, beginnende dementie,….

AANMELDEN

Je kan aanmelden na doorverwijzing van je huisarts of een andere hulpverlenende instantie of zorgverstrekker.

Aanmelden kan:

Gesprekken zijn steeds op afspraak. De avondconsultaties zijn beperkt in aantal.

Het Open Oor moment is een éénmalig oriënterend gesprek of opvolggesprek voor cliënten met psychische problemen en een verstandelijke beperking.

Meer info kan je hier vinden.

TARIEVEN

CGG PassAnt vzw is erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Daardoor kunnen wij onderstaande tarieven hanteren. Een consultatie bij een psycholoog / psychotherapeut kost € 11,- per begonnen uur. Een sessie duurt normaliter 1 uur. Er is een verminderd tarief van € 4 voor:

 • Cliënten die in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekte- en invaliditeitsregelgeving, het zogenaamde OMNIO- en WIGW-statuut. Dit statuut voor verhoogde tegemoetkoming wordt toegekend door uw mutualiteit;
 • Cliënten in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling bij het OCMW of het CAW;
 • Minderjarigen ten laste van hun ouders of voogd, die zonder medeweten van de ouders of voogd in behandeling zijn.
 Consultaties bij een psychiater worden aangerekend volgens de officiële RIZIV-tarieven. 

Bij het toewijzen van een psycholoog/psychotherapeut of psychiater houden wij rekening met wie u de meest passende behandeling kan aanbieden.

 

BEHANDELING

Tijdens het eerste kennismakingsgesprek helpt de hulpverlener je bij het verwoorden van je problemen en gevoelens, de aanleiding ervan en de eventuele oplossing die je reeds zocht. We gaan na of een hulpverlener van CGG PassAnt een antwoord kan bieden op je verwachtingen.

Soms doen we hiervoor beroep op vragenlijsten en testen. Op de wekelijkse teamvergadering bespreken we de verkregen gegevens, bekijken we wie de begeleiding het best opneemt en welk soort begeleiding is aangewezen. Na de wachttijd deze is verschillend per team en per vestiging. De therapeut zal tijdens het intakegesprek advies geven tijdens de wachttijd.

Het multidisciplinaire team bestaat o.a. uit een psychiater, psycholoog en maatschappelijk assistent. Dit voorstel tot verdere begeleiding (“handelingsplan”) bespreken wij vervolgens met jou. Dit vormt de start van de eigenlijke behandeling. Het kan gaan om (een combinatie van): adviesgesprekken, psycho-educatie, individuele of groepstherapie, speltherapie voor kinderen, videoconsult en online therapie, echtpaar- en gezinstherapie en/of medicamenteuze behandeling.

In het team bespreken we op regelmatige basis de evolutie en gaan we samen met jou na of het handelingsplan moet worden aangepast.

Enkel na jouw toestemming bespreken we het verloop van de therapie met andere hulpverleners, waarbij we zoveel als mogelijk de reeds gekende hulpverleners (je huisarts, …) mee betrekken in de realisatie van het handelingsplan. Uiteraard blijf jij diegene die mee bepaalt welke informatie gedeeld kan worden en welke niet.

Alle medewerkers van CGG PassAnt vzw zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Informatie wordt discreet en in volle vertrouwen behandeld. We respecteren hierbij de wet op de patiëntenrechten.

GROEPSTHERAPIE

Vestigingsplaats Leuven 

Voor kinderen, jongeren en hun ouders:

 • Ontwikkelingsgroep 1 – 2 leerjaar FOLDER
 • Ontwikkelingsgroep- 3 – 4 leerjaar FOLDER
 • Groeigroep voor assertiviteit en weerbaarheid 8 -10 jaar FOLDER
 • Groeigroep voor assertiviteit en weerbaarheid 10 -12 jaar FOLDER
 • Acting Out  10 – 12j (enkel voor jongens!)  FOLDER
 • Acting Out tienergroep 1 – 2 – 3 middelbaar (enkel voor jongens!) FOLDER 
 • Contactgroep – Groeien in assertiviteit 15-18 jaar   FOLDER
 • Kleutergroep  – FOLDER

  Vestigingsplaats Halle

 • Gespreksgroep voor jongeren (15-21 jaar) die iemand zijn verloren door zelfdoding FOLDER

Vestigingsplaats Haacht 

Voor kinderen, jongeren en hun ouders:

 • Ontwikkelingsgroep (6-12 jaar) – ‘Als ontwikkelen niet vanzelfsprekend is’  FOLDER
 • Oudergroep (ouders) – ‘als opvoeden niet vanzelfsprekend is’  FOLDER
 • ACT groep (15-18 jaar) – (gerugz)ACT  FOLDER
 • Gespreksgroep voor jongeren (15-21 jaar) die iemand zijn verloren door zelfdoding  – DATA OP AANVRAAG

Voor volwassenen & ouderen:

 • ACT groep (18-60 jaar) – ‘ACT voor volwassenen’ – 8 weken programma FOLDER
 • Groepspsychotherapie 18+ FOLDER
 • Partnergroep – groepsprogramma voor koppels met relatiemoeilijkheden FOLDER
 • Gespreksgroep voor 50-plussers die hun partner verloren – ‘Wat nu? Leven na verlies” FOLDER
 • Vestigingsplaats Dilbeek

 • Aandachtstraining – Mindfulness, 6-weken programma FOLDER


Groepen starten enkel op mits voldoende deelnemers

Voor meer informatie of om aan te melden voor deze groepsprogramma’s kan u steeds bij ons terecht. Telefonisch tijdens de kantooruren of meteen aanmelden kan ook online .

Opgelet: sommige groepen starten slechts één keer per jaar op.

KLACHTEN

Tevreden over onze dienstverlening? Of niet? Hulp verlenen is mensenwerk. Onze medewerkers stellen alles in het werk om op professionele wijze je verwachtingen te beantwoorden. Je kan dan ook steeds met de betrokken medewerker in gesprek gaan over de tevredenheid van onze dienstverlening of wanneer je verwachtingen niet worden ingelost. Op die manier kunnen we samen zoeken naar een oplossing en onze werking verbeteren. Als zo’n gesprek niet mogelijk is of niet het gewenste resultaat oplevert kan je contact opnemen:

U VERWIJST DOOR

Als tweedelijnsdienst starten we een therapie op uw verwijzing.

Een voorafgaand kort telefonisch contact of een verwijsbrief met enkele summiere gegevens is wenselijk. We vragen ook een persoonlijke aanmelding van uw cliënt/patiënt online of telefonisch. Onze therapeuten zullen u op de hoogte houden van de opstart en het verloop van de therapie, alsook wanneer deze wordt beëindigd.

WIJ ONDERSTEUNEN 

 ConsultDesk GGZ Vlaams Brabant
Heeft u een informatieve vraag of wenst u advies dan kan u terecht bij onze Consultdesk. De Consultdesk Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant biedt telefonisch advies aan artsen en hulpverleners (uit de eerstelijn) die vragen hebben over psychische of psychiatrische problemen bij hun cliënten of patiënten. Doel is om u te ondersteunen zodat u:

 • zelf de regie over de zorg kan behouden i.s.m. de zorgvrager; 
 • snel een antwoord krijgt op uw vraag;
 • gericht kan doorverwijzen indien nodig.

CGG PassAnt verzorgt lezingen en vormingen over diverse thema’s. Ook het aanbieden van individuele of groepssupervisie behoort tot de mogelijkheden.

PROJECTEN

Naast ons therapeutisch werk zijn we ook initiatiefnemer van en betrokken bij heel wat innovatieve projecten in de zorgsector. Deze projecten geven ons de kans een stevig netwerk uit te bouwen en onze hulpverlening continu te actualiseren en optimaliseren.

U kan Vorming op maat suïcidepreventie bij de suïcidepreventiewerkers van CGG PassAnt in Vlaams-Brabant aanvragen.

Hieronder enkele voorbeelden:

Voor ouders en kinderen in echtscheidingssituaties
Suïcidepreventie in Vlaams Brabant

NIEUWS

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP² GGZ) meet aspecten van de kwaliteit van zorg in de voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg. Hierbij het resultaat van CGG Passant publicatie resultaten VIP


Inspectie CGG PassAnt

CGG PassAnt vzw is een centrum voor geestelijke gezondheidszorg met vier vestigingsplaatsen: Leuven, Haacht, Halle en Dilbeek. Zoals elk CGG kreeg CGG PassAnt vzw het bezoek van het inspectieteam van het departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin van de Vlaamse Gemeenschap.

De inspectie vond plaats op 5 februari 2018 in onze vestiging in Halle. We ontvingen het definitieve verslag van deze audit op 3 juli 2018. Het team van CGG PassAnt vzw heeft deze inspectiedag als constructief ervaren. Het verslag biedt ons extra hulp bij het vaststellen van verbeterpunten in onze werking zodat we onze zorg kunnen optimaliseren.

De focus van deze inspectieronde lag op vier thema’s binnen het reguliere volwassenenteam van Halle:

 1. behandelplan
 2. multidisciplinaire werking
 3. uitkomstenmonitoring en cliëntenfeedback
 4. detectie en behandeling van suïcidaal gedrag

Behandelplannen

In de dossiers van CGG PassAnt vzw vond de inspectie een plan van aanpak. Aan de inhoudelijke verwachtingen, opgelegd door de overheid, bleek nagenoeg altijd voldaan te worden in de gecontroleerde dossiers. De hulpvraag en de hulpverwachting van de cliënt en de doelstellingen waren aanwezig, de diagnose of hypothese werd gevonden.

Er is volgens de inspectie verbetering mogelijk op het vlak van het systematisch bijhouden van basisinformatie over de psycho-emotionele gezondheid en de bredere gezondheidstoestand van de cliënt (somatische klachten, actueel gebruik van geneesmiddelen, …).

De komst van een nieuw elektronisch patiëntendossier op korte termijn biedt hier kansen. Bij het in gebruik nemen van dit platform worden de afspraken over het bijhouden van de gegevens in het algemeen en het behandelplan in het bijzonder verfijnd.

Multidiciplinaire werking

De inspectie stelde vast dat de dossiers toegankelijk zijn voor de verschillende betrokken medewerkers en dat er afspraken zijn over de frequentie van de intercollegiale besprekingen. In de afspraken zijn er geen verwachtingen over welke disciplines aanwezig moeten zijn maar CGG PassAnt vzw verzamelt wel op gestructureerde wijze gegevens omtrent het multidisciplinair overleg.

Er zijn afspraken over de inhoud van de afsluitbrief/eindsynthese maar niet over de bestemmelingen van dit verslag. De kwaliteit en de uitgebreidheid van de afsluitbrieven verschilt nogal van dossier tot dossier. CGG PassAnt vzw kan te weinig schriftelijke communicatie met de huisarts aantonen. De vorm en inhoud van het multidisciplinair overleg en de vorm en inhoud van het syntheseverslag wordt besproken binnen de kwaliteitscel van CGG PassAnt vzw zodat deze verbeterpunten worden meegenomen.

Uitkomstenmonitoring en cliëntenfeedback

CGG PassAnt vzw verwerft op systematische wijze op cliëntniveau gegevens over de outcome van de behandeling door gestructureerde bevraging van de cliënt. De gegevens worden voornamelijk benut

om het behandelplan bij te sturen. De inspanningen die geleverd zijn door de kwaliteitscel van ons CGG hebben hun vruchten afgeworpen. We willen deze sterkte borgen voor de toekomst.

Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag

180703Verslag Inspectie CGG PassAnt

VACATURES

Wij zijn op zoek naar een samenwerking met zelfstandig psychiaters in alle onze vestigingen

 VACATURE Psychiater CGG PassAnt

*Zin om vrijwilligerswerk te verrichten i.k.v. een therapeutische opleiding, om stage te lopen in CGG PassAnt? Als ervaringsdeskundige een bijdrage leveren aan onze werking? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Ik wil graag een bijdrage leveren aan de werking van CGG PassAnt

3 + 3 =

Call Now Button