Passant Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Iedereen kan in het leven wel eens te maken hebben met psychische of psychiatrische problemen.

Meestal komt men er op eigen kracht of met de hulp van vrienden of familie weer bovenop. Dit lukt echter niet altijd.

Daarom is het soms nodig of aangewezen om gespecialiseerde professionele hulp in te schakelen.

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg PassAnt vzw biedt zorg aan kinderen, jongeren, gezinnen, volwassenen en ouderen met psychische en psychiatrische problemen.

De hulpverlening is ambulant, d.w.z. dat je er (na afspraak) op consultatie kan komen.

Wij bieden hulp op de tweede lijn. Dat betekent dat we mensen én hun omgeving behandelen wanneer hulp van de huisarts of de diensten maatschappelijk werk onvoldoende blijken. Je kan pas bij ons terecht als jouw huisarts, een CAW-medewerker… je naar ons hebben doorverwezen voor behandeling

CGG PassAnt is een gespecialiseerde voorziening, door de Vlaamse Overheid erkend en gesubsidieerd.

Download de informatiebrochure

 Samen zoeken naar een Passend Antwoord

CONTACT

Heb je een informatieve vraag of wil je een therapeut contacteren? Dat kan steeds via mail of telefonisch elke werkdag tussen 9.00u – 12.30u en van 13u30-17.00u. Onze onthaalmedewerkers helpen je graag verder.

Aanmelden voor begeleiding kan  online na doorverwijzing. Indien je dringend nood hebt aan een gesprek neem dan contact op met je huisarts, Tele-Onthaal (tel. 106) of Zelfmoord1813 (tel. 1813). Jongeren kunnen ook terecht bij Awel (tel. 102) of crisishulp.

Je bent bezorgd om een patiënt of cliënt die met jou over zelfmoordgedachten gepraat heeft of waarvan je vermoedt dat die aan zelfmoord denkt. Je vraagt je af wat je kan doen en hoe je hierover verder in gesprek kan gaan. Met deze vragen kan je terecht bij ASPHA (Advies Suïcidepreventie voor Huisartsen en Andere hulpverleners) ASPHA (tel. 024/ 24 30 00).

Afdeling Dilbeek

Afdeling Halle

Afdeling Haacht

Afdeling Leuven

VOOR WIE

Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die wonen in de provincie Vlaams-Brabant.

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen zich aanmelden met ontwikkelingsstoornissen (bv. adhd, autisme), gedragsproblemen, faalangst, posttraumatische stress, depressie, lichamelijke klachten zonder medische oorzaak, automutilatie, suïcidaal gedrag, eetstoornissen, mishandeling, misbruik en verwaarlozing,… .

Als volwassene & oudere kan u bij ons terecht met psychische klachten (bv. angsten, posttraumatische stress, depressiviteit), automutilatie, zelfbeschadigend gedrag,… lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak, eetstoornissen, ernstige problemen in relaties (thuis of daarbuiten), werkgerelateerde problematiek (bv. overspannenheid, burn-out), problemen in het omgaan met chronische pijn of ziekte (ook partners van ernstig zieken), rouw –en verliesverwerking, beginnende dementie,….

AANMELDEN

 Aanmeldingen gebeuren op doorverwijzing van een professionele hulpverlener. Indien u niet doorverwezen bent, raden we u aan om contact op te nemen met uw huisarts, Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW/JAC) of een andere hulpverlenende instantie of zorgverstrekker.

Aanmelden kan:

 • Bij voorkeur online aanmeldingsformulier (24u/24u) zie onlineformulieren hieronder. 
 • telefonisch, elke werkdag van 9u00-12u00 en van 13u30 tot 16u30.

We richten ons op kinderen en jongeren waarbij meerdere van onderstaande criteria van toepassing zijn:

 • Domiciliëring in Vlaams-Brabant (tenzij hoog uitzonderlijk op team anders beslist)
 • Ernstige geestelijke gezondheidsproblemen en/of geestelijke gezondheidsproblemen die een ernstig risico tot chroniciteit in zich dragen
 • Geestelijke gezondheidsproblemen die in aanmerking komen voor een ambulante aanpak
 • Geestelijke gezondheidsproblemen waarbij een multidisciplinaire behandelaanpak aangewezen is

Na het lezen van bovenstaande criteria is het belangrijk om onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen, aangezien op basis van deze informatie beslist wordt of de aanmelding in aanmerking komt.
Wij gaan ervan uit dat de aanmelding met beide ouders besproken wordt, dat er een betrokkenheid én therapiemotivatie is, en dat er toestemming is voor de aanmelding en voor het doorgeven van de persoonlijke gegevens in onderstaand formulier.

Onlineformulier kinderen/jongeren.

Voor jongeren en jongvolwassenen tussen 16 en 21 jaar doen we een specifiek aanbod. Zij kunnen terecht in het transitieteam voor therapeutische ondersteuning bij psychische problemen (stress, piekeren, angst, depressieve gedachten, psychosomatische klachten, moeilijk omgaan met boosheid, verdriet, …) en problemen in relaties of sociale contacten (met ouders, partner, vrienden, klasgenoten, collega’s, …). We bieden kortdurende, intensieve trajecten aan met oog voor de specifieke thema’s in de transitieleeftijd.

We richten ons op jongeren/jongvolwassenen (16-21 jaar) waarbij volgende criteria van toepassing zijn:

 • Ernstige geestelijke gezondheidsproblemen die in aanmerking komen voor een ambulante, kortdurende, intensieve aanpak en waarbij een multidisciplinaire benadering aangewezen is.
 • Een duidelijke hulpvraag en motivatie om hieraan te werken.
 • Bereidheid tot uitbouwen van/samenwerking met een professioneel en informeel netwerk.

  In het transitieteam wordt er niet gewerkt met een wachtlijst. Wij willen graag snel inspelen op de noden en vragen die zich aandienen in onze doelgroep. Hiertoe hanteren wij volgend aanmeldsyssteem:

  Aanmelden kan alleen in Leuven de laatste 3 werkdagen van even maanden. Elke aanmelding die buiten deze periode valt, komt niet in aanmerking en wordt ook niet gelezen. Na aanmelding volgt er een screening en nemen we graag contact met u en de jongere/jongvolwassene om in te schatten of wij de gepaste hulpverlening zijn. Indien aangewezen, volgt er een intake. Hierna wordt alle informatie besproken op ons team en wordt er beslist of we een gepast aanbod hebben. Indien dit niet het geval is, verwijzen we door naar andere hulpverlening. Wij verwachten blijvende betrokkenheid van de verwijzer en werken graag samen met het netwerk om het traject zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de jongere/jongvolwassene.

Gelieve onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen na het lezen van bovenstaande criteria. Op basis van deze informatie wordt beslist of de aanmelding in aanmerking komt voor een traject in CGG PassAnt.

Onlineformulier jongere/jongvolwassene.

We richten ons op volwassenen/ouderen waarbij meerdere van onderstaande criteria van toepassing zijn:

 • Domiciliëring in Vlaams-Brabant (tenzij hoog uitzonderlijk op team anders beslist)
 • Ernstige geestelijke gezondheidsproblemen en/of geestelijke gezondheidsproblemen die een ernstig risico tot chroniciteit in zich dragen
 • Geestelijke gezondheidsproblemen die in aanmerking komen voor een ambulante aanpak
 • Geestelijke gezondheidsproblemen waarbij een multidisciplinaire behandelaanpak aangewezen is
 • Betrokkenheid én motivatie voor therapie

Na het lezen van bovenstaande criteria is het belangrijk om onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen, aangezien op basis van deze informatie beslist wordt of de aanmelding in aanmerking komt.

Onlineformulier volwassenen/ouderen.

We richten ons op cliënten met een verstandelijke beperking en psychische problemen waarbij volgende criteria van toepassing zijn:

 • Wonen, werken of school lopen in regio Leuven
 • Een verstandelijke beperking in combinatie met geestelijke gezondheidsproblemen
 • Geestelijke gezondheidsproblemen die in aanmerking komen voor een ambulante aanpak
 • Geestelijke gezondheidsproblemen waarbij een multidisciplinaire behandelaanpak aangewezen is
 • Zelf over deze problemen willen praten

Na het lezen van bovenstaande criteria is het belangrijk om onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen, aangezien op basis van deze informatie beslist wordt of de aanmelding in aanmerking komt.
Als dit formulier wordt ingevuld door een mantelzorger of hulpverlener, gaan wij ervan uit dat de aanmelding met de cliënt besproken is, dat er een betrokkenheid én therapiemotivatie is, en dat er toestemming is voor de aanmelding en voor het doorgeven van de persoonlijke gegevens in onderstaand formulier.

Onlineformulier Kom Binnen

Kom binnen – Ambulante therapeutische hulp aan mensen met een verstandelijke handicap en psychische problemen Info kom Binnen

Het Open Oor moment is een éénmalig oriënterend gesprek met mantelzorgers of professionelen die werken met cliënten met psychische problemen en een verstandelijke beperking. Meer info kan je hier vinden

 

 

Gesprekken zijn steeds op afspraak. De avondconsultaties zijn beperkt in aantal.

.

TARIEVEN

CGG PassAnt vzw is erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Daardoor kunnen wij onderstaande tarieven hanteren. Een consultatie bij een psycholoog / psychotherapeut kost € 11,- per begonnen uur. Een sessie duurt normaliter 1 uur. Er is een verminderd tarief van € 4 voor:

 • Cliënten die in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekte- en invaliditeitsregelgeving, het zogenaamde OMNIO- en WIGW-statuut. Dit statuut voor verhoogde tegemoetkoming wordt toegekend door uw mutualiteit;
 • Cliënten in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling bij het OCMW of het CAW;
 • Minderjarigen ten laste van hun ouders of voogd, die zonder medeweten van de ouders of voogd in behandeling zijn.
 Consultaties bij een psychiater worden aangerekend volgens de officiële RIZIV-tarieven. 

Bij het toewijzen van een psycholoog/psychotherapeut of psychiater houden wij rekening met wie u de meest passende behandeling kan aanbieden.

 

BEHANDELING

Tijdens het eerste kennismakingsgesprek helpt de hulpverlener je bij het verwoorden van je problemen en gevoelens, de aanleiding ervan en de eventuele oplossing die je reeds zocht. We gaan na of een hulpverlener van CGG PassAnt een antwoord kan bieden op je verwachtingen.

Soms doen we hiervoor beroep op vragenlijsten en testen. Op de wekelijkse teamvergadering bespreken we de verkregen gegevens, bekijken we wie de begeleiding het best opneemt en welk soort begeleiding is aangewezen. Er is een wachttijd deze is verschillend per team en per vestiging. De therapeut zal tijdens het intakegesprek advies geven tijdens de wachttijd.

Het multidisciplinaire team bestaat o.a. uit een psychiater, psycholoog en maatschappelijk assistent. Dit voorstel tot verdere begeleiding (“handelingsplan”) bespreken wij vervolgens met jou. Dit vormt de start van de eigenlijke behandeling. Het kan gaan om (een combinatie van): adviesgesprekken, psycho-educatie, individuele of groepstherapie, speltherapie voor kinderen, videoconsult en online therapie, echtpaar- en gezinstherapie en/of medicamenteuze behandeling.

In het team bespreken we op regelmatige basis de evolutie en gaan we samen met jou na of het handelingsplan moet worden aangepast.

Enkel na jouw toestemming bespreken we het verloop van de therapie met andere hulpverleners, waarbij we zoveel als mogelijk de reeds gekende hulpverleners (je huisarts, …) mee betrekken in de realisatie van het handelingsplan. Uiteraard blijf jij diegene die mee bepaalt welke informatie gedeeld kan worden en welke niet.

Alle medewerkers van CGG PassAnt vzw zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Informatie wordt discreet en in volle vertrouwen behandeld. We respecteren hierbij de wet op de patiëntenrechten.

GROEPSTHERAPIE

Vestigingsplaats Leuven 

Voor kinderen, jongeren en hun ouders:

 • Ik en de ander 1 – 2 leerjaar FOLDER
 • Ik en de ander 3 – 4 leerjaar FOLDER 
 • Groeigroep voor assertiviteit en weerbaarheid 8 -10 jaar FOLDER
 • Groeigroep voor assertiviteit en weerbaarheid 10 -12 jaar FOLDER
 • Acting Out  10 – 12j (enkel voor jongens!)  FOLDER
 • Acting Out tienergroep 1 – 2 – 3 middelbaar (enkel voor jongens!) FOLDER
 • Contactgroep – Groeien in assertiviteit 15-18 jaar FOLDER
 • Kleutergroep  – Folder kleutergroep 2023

Voor volwassenen:

 • Gespreksgroep voor volwassenen die iemand zijn verloren door zelfdoding  www.zelfmoord1813.be
 • Groepstherapie voor diverse psychische problemen en klachten FOLDER

Vestigingsplaats Halle

Vestigingsplaats Haacht 

Voor kinderen, jongeren en hun ouders:

 • Ontwikkelingsgroep (6-12 jaar) – ‘Als ontwikkelen niet vanzelfsprekend is’ FOLDER
 • ACT groep (15-18 jaar) – FOLDER
 • Ontmoetingsgroep voor jongeren (15-21 jaar) die iemand zijn verloren door zelfdoding  – FOLDER

Voor volwassenen:

 • Groepstherapie voor diverse psychische problemen en klachten FOLDER

  Vestigingsplaats Dilbeek

 • Gespreksgroep voor volwassenen die iemand zijn verloren door zelfdoding  www.zelfmoord1813.be


Groepen starten enkel op mits voldoende deelnemers

Voor meer informatie of om aan te melden voor deze groepsprogramma’s kan u steeds bij ons terecht. Telefonisch tijdens de kantooruren of meteen aanmelden kan ook online .

Opgelet: sommige groepen starten slechts één keer per jaar op.

KLACHTEN

Tevreden over onze dienstverlening? Of niet? Hulp verlenen is mensenwerk. Onze medewerkers stellen alles in het werk om op professionele wijze je verwachtingen te beantwoorden. Je kan dan ook steeds met de betrokken medewerker in gesprek gaan over de tevredenheid van onze dienstverlening of wanneer je verwachtingen niet worden ingelost. Op die manier kunnen we samen zoeken naar een oplossing en onze werking verbeteren. Als zo’n gesprek niet mogelijk is of niet het gewenste resultaat oplevert kan je contact opnemen:

WIJ ONDERSTEUNEN 

 ConsultDesk GGZ Vlaams Brabant
Heeft u een informatieve vraag of wenst u advies dan kan u terecht bij onze Consultdesk. De Consultdesk Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant biedt telefonisch advies aan artsen en hulpverleners (uit de eerstelijn) die vragen hebben over psychische of psychiatrische problemen bij hun cliënten of patiënten. Doel is om u te ondersteunen zodat u:

 • zelf de regie over de zorg kan behouden i.s.m. de zorgvrager; 
 • snel een antwoord krijgt op uw vraag;
 • gericht kan doorverwijzen indien nodig.

CGG PassAnt verzorgt lezingen en vormingen over diverse thema’s. Ook het aanbieden van individuele of groepssupervisie behoort tot de mogelijkheden.

U VERWIJST DOOR

Als tweedelijnsdienst starten we een therapie op uw verwijzing.

Een voorafgaand kort telefonisch contact of een verwijsbrief met enkele summiere gegevens is wenselijk. We vragen ook een persoonlijke aanmelding van uw cliënt/patiënt online of telefonisch. Onze therapeuten zullen u op de hoogte houden van de opstart en het verloop van de therapie, alsook wanneer deze wordt beëindigd.

SUÏCIDEPREVENTIE

 

Naast ons therapeutisch werk zijn we ook initiatiefnemer van en betrokken bij heel wat innovatieve projecten in de zorgsector. Deze projecten geven ons de kans een stevig netwerk uit te bouwen en onze hulpverlening continu te actualiseren en optimaliseren.

WIE ZIJN WE?

CGG-SP staat voor Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg. De CGG-SP bestaat uit suïcidepreventiewerkers die gevestigd zijn in CGG’s verspreid over Vlaanderen. In Vlaams-Brabant kan je ons vinden binnen CGG PassAnt vzw (Halle, Haacht en Leuven).

WAT DOEN WE?

U kunt op ons beroep doen voor deskundigheidsbevordering, de uitbouw van een suïcidepreventiebeleid, advies- en consultvragen en intervisie. De activiteiten van de CGG-SP maken deel uit van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (https://www.zorg-en-gezondheid.be).

Deskundigheidsbevordering

Als professional is de kans reëel dat u in contact komt met suïcidale personen. Als ondersteuning biedt CGG-SP Vlaams-Brabant volgende vormingspakketten aan:

 • Open aanbod: meerdaagse vormingen gericht op suïcidepreventie bij verschillende doelgroepen, nl bij jongeren, volwassenen of ouderen. Meer info vindt u op Zelfmoord1813: https://www.zelfmoord1813.be/vormingen
 • Vorming op maat: wanneer meerdere collega’s interesse hebben in een vorming, kunnen wij naar u komen en een vorming op maat van uw organisatie aanbieden. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van vormingen op maat:

Basisvorming omgaan met suïcidaal gedrag

Vorming “omgaan met chronische suïcidaliteit bij mensen met een hechtingsproblematiek en/of (borderline) persoonlijkheidsproblematiek”.

Zelfmoord: van bezorgdheid naar zelfzorg.

“Ik zou liever nooit meer wakker worden”. Vorming op maat over omgaan met psychische kwetsbaarheid en suïcidaliteit bij ouderen.

Zowel binnen het open aanbod als het aanbod op maat bieden wij een interactieve vorming met een combinatie van theorie, praktijk, het uitwisselen van ervaringen en het aanleren van vaardigheden. Info SP   hier kan u lezen welke thema’s aan bod kunnen komen.

U kan Vorming op maat suïcidepreventie bij de suïcidepreventiewerkers van CGG PassAnt in Vlaams-Brabant aanvragen.

Suïcidepreventie in Vlaams Brabant

NIEUWS

Met 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder,

beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden,

in projecten die opbrengen voor ons allemaal.

Samen hebben we ’t goed voor elkaar.

 

 

Hoe gaat het eraan toe achter de schermen van CGG PassAnt vzw?

Wil je dat graag weten? Kom dan op 7 oktober 2023 naar de Open Geestdagen in onze organisatie. Wij zetten dan onze deur voor jou open!

Interesse? Alle info op https://www.tegek.be/zorgorganisaties-en-activiteiten/cgg-passant-vzw

De Open Geestdagen zijn een initiatief van Te Gek!?, in samenwerking met Zorgnet-Icuro.

 

 

Alle info over Centrum Geestelijke Gezondheidszorg kan je hier terugvinden

https://www.zorg-en-gezondheid.be/centra-voor-geestelijke-gezondheidszorg

 

 

 


Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP² GGZ) meet aspecten van de kwaliteit van zorg in de voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg. Hierbij het resultaat van CGG Passant publicatie resultaten VIP


VACATURES

Wij zijn op zoek naar een samenwerking met zelfstandig psychiaters in alle onze vestigingen

 

Vacature psychiater volwassenen Halle-Dilbeek

Vacature Kinder- en Jeugdpsychiater Halle-Dilbeek

 

*Zin om vrijwilligerswerk te verrichten i.k.v. een therapeutische opleiding, om stage te lopen in CGG PassAnt? Als ervaringsdeskundige een bijdrage leveren aan onze werking? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Ik wil graag een bijdrage leveren aan de werking van CGG PassAnt

5 + 14 =

Call Now Button